Ugovor sa korisnikom

Tiburon Corporation Limited (kompanija koja posluje u skladu sa zakonima Republike Sejšeli (broj registracije: 187026) sa sjedištem u Apartmanu 1, 2. sprat, Sound & Vision House, Ul. Francis rachel, Viktorija, mahe, Sejšeli) (u daljem tekstu - Kompanija), koja omogućava pojedincima  (u daljem tekstu - Klijent) pristup internet stranici https://binomo.com (u daljem tekstu: Internet strana) i koja omogućava pojedincima (u daljem tekstu: Korisnicima) korišćenje usluga Internet strane, u skladu sa uslovima ovog ugovora (u daljem tekstu: Ugovor).

Stagord Resources Ltd (kompanija koja je registrovana u skladu sa zakonima Republike Kipar, broj registracije: HE 338508, Evagorou, 27, zgrada Irene, 4. sprat, stan/kancelarija br. 44, Trypiotis, Nikozija, 1066, Kipar) (u daljem tekstu: Rukovodeća kompanija) upravlja Kompanijom.

Korisnik prihvata ovaj Ugovor prilikom registracije i otvaranja računa na Internet stranici. Prihvatanje ovog Ugovora podrazumijeva potpuno i bezuslovno prihvatanje ovog Ugovora od strane Korisnika. U slučaju bilo kog neslaganja između engleske verzije Ugovora i tekstova na drugim jezicima, verzija na engleskom ima prvenstvo i nadmoć.

Mjesto pružanja usluga je Republika Sejšeli.

Definicije

Finansijski instrumenti - indeksa akcija, dionica, roba i valutnih parova koji su dostupni za trgovinu.
Bilans - bilans računa, koji je dostupan nakon obavljanja zadnje transakcije.
Imovina - predmet operacije trgovanja, koja se zasniva na promeni vrednosti tokom unapred utvrđenog vremenskog perioda.
Valute naloga - dolar ili euro.
Otvorena pozicija - transakcija izvršena u vezi kupljene imovina do njenog isteka.
Transakcija - pribavljanje (kupovina) imovina.
Trgovinska aktivnost — operacije koje Klijent izvodi kada vrši depozit sredstavana pravi nalog i vrši trgovinske operacije na Klijentovom pravom nalogu.

1. Registracija Korisnika i prikupljanje Korisnikovih podataka

1.1. Registrovanjem na veb stranici, Klijent se slaže sa obradom njegovih ličnih podataka u skladu sa Pravilima privatnosti.

Ova obrada se vrši u svrhu pružanja usluga na osnovu Sporazuma, kao i sa ciljem  jednostavne upotrebe platforme, brze komunikacije sa Klijentom, zaštite sredstava Klijenta i sprečavanja prevare. Ova saglasnost važi na neograničen vremenski period i može se povući slanjem odgovarajućeg zahtjeva na support@binomo.com.

Postupak prikupljanja ličnih podataka Klijenta od strane Kompanije se sastoji od prikupljanja infomacija o imenu Klijenta, prezimenu, broju telefona i elektronskoj adresi, kao i od prikupljanja podataka iz kolačića kako bi se prikupili statistički podaci o interakcijama Klijenta sa veb stranicom. Svi lični podaci koje Klijent dostavi Kompaniji se smatraju povjerljivim i mogu se otkriti trećim licima samo uz saglasnost Klijenta.

1.2. Postupak registracije Korisnika se sastoji od dva koraka:
− postupak registracije Korisnika na Internet strani Kompanije;
− postupak potvrđivanja identiteta i informacija koje su unesene tokom registracije.

1.3. Postupak registracije Korisnika je obavezan za Korisnike koji koriste usluge Kompanije.

1.4. Kako bi završili registraciju Korisnika na Internet strani Kompanije, neophodno je proći kroz sljedeće korake:
− unos ličnih podataka i kontakta;
− prihvatanje uslova ovog Ugovora i njegovih dodataka.

1.5. Postupak potvrđivanja identiteta i podataka sprovodi Kompanija kako bi potvrdila ispravnost i potpunost podataka koje je unio Korisnik tokom registracije. Kako bi okončali ovaj postupak, Kompanija ima pravo da od Korisnika zahtijeva sljedeće:
− za državljane Rusije: stranu/stranice na kojima se vidi lična karta (pasoš za putovanje unutar Rusije) sa slikom i ličnim podacima;− za državljane Ukrajine: strana/stranice na kojima se vidi lična karta (pasoš Ukrajine) sa slikom i ličnim podacima na ruskom i ukrajinskom jeziku (ukoliko je dostupan);
− za državljane drugih država: lična karta sa slikom i ličnim podacima ili neki drugi dokument (npr. pasoš za međunarodna putovanja) na kome se nalaze slika i lične informacije.
Pored toga, Kompanija ima pravo da zahtijeva primjerke zadnjih računa za struju, izvoda iz banke, skenirane primjerke bankarskih kartica, kao i bilo koji drugi dokument, ukoliko gore pomenuta dokumenta nijesu dovoljna za potpunu identifikaciju Korisnika i/ili ličnih podataka koje pruži Korisnik.

1.6. Postupak potvrđivanja identiteta i podataka se završava u roku od 10 (deset) radnih dana od datuma kada Kompanija zatraži provjeru Korisnikovog identiteta. U nekim slučajevima, ovo vrijeme može biti produženo, po diskreciji Kompanije, na period od 30 (trideset) radnih dana.

1.7. U sumnjivim slučajevima, bezbjednosni tim Kompanije zadržava pravo da ograniči povlačenje sredstava u iznosu jednakom depozitima tokom prethodnih 30 (trideset) dana.

1.8. Kompanija ima pravo da zahtijeva od Korisnika elektronske primjerke dokumenata kako bi potvrdila identitet i druge podatke koje je Korisnik unio prilikom otvaranja naloga. U ovim slučajevima, Kompanija zahtijeva od Korisnika da pruži informacije, a Korisnik je dužan da obezbijedi elektronski primjerak dokumenta (Kompanija može zahtijevati da ovaj primjerak ovjeri notar). Ukoliko Korisnik ne pruži sve svoje lične podatke (uključujući i dokumenta koja potvrđuju tražene informacije), Kompanije može suspendovati Korisnikov račun sve dok Korisnik ne pruži tražene informacije. Ukoliko se Kompaniji ne dostave tražene informacije, suspendovani račun može biti trajno blokiran.

1.9. Kompanija ima pravo da video pozivom kontaktira Korisnika kako bi potvrdila identitet Korisnika i valjanost dokumentacije koju je dostavio Korisnik. U cilju završetka ovog postupka, Korisnik mora u svoje kontakte na Skajpu, dodati nalog Kompanije: support.binomo. Prije ovog dijela postupka, Korisnik mora prikupiti svoj pasoš i bankarske kartice koje se koriste za deponovanje sredstava. O ovome se Korisnik obavještava 24 sata unaprijed, prije početka postupka.

1.10. Korisnik prihvata pravo Kompanije da koristi njegove lične podatke u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza koje se odnose na borbu protiv pranja novca i sredstava zarađenih na nelegalne načine.

1.11. Korisnik je odgovoran za pružanje valjanih primjeraka dokumenata. U slučaju pružanja falsifikovanih dokumenata, Korisnik će biti gonjen u skladu sa zakonima države koja izdaje dokumenta.

1.12. Potvrđivanjem registracije, Korisnik je saglasan da prima informacije od Kompanije, uključujući i reklame koje se šalju na elektronski adresu koju je naveo Korisnik i telefonske pozive i SMS poruke na telefonski broj koji je unio Korisnik. Ukoliko Korisnik ne želi da prima ovakve poruke i pozive, on se može bilo kada odjaviti, tako što će kliknuti na vezu unutar elektronske pošte, „odštrikirati“ opciju na kontrolnom panelu ili pozvati Kompanijsku službu za podršku. Kompanija će odmah odgovoriti na Korisnikov zahtjev za odjavom na sve vrste poruka (osim obavještenja u vezi transakcija), kao i na želju Korisnika da više ne prima telefonske pozive ili SMS poruke.

2. Postupak uzajamnog poravnanja

2.1. Bilans na Korisnikovom nalogu je iznos finansijskih obaveza Kompanije prema Korisniku, u određeno vrijeme, u slučaju da ne postoje nikakvi drugi dodatni uslovi. Dodatni uslov može biti učešće Korisnika u različitim promotivnim kampanjama koje organizuje Kompanija.

2.2. Zahtjev za povlačenje novčanih sredstava treba da bude elektronski predat od strane Korisnika, preko Internet strane. Nakon što Korisnik napravi zahtjev, iznos sredstava koji se povlači se ne umanjuje sa bilansa njihovog računa, sve dok ne dođe do direktne isplate. Isplate koje zatraži Korisnik se ne mogu refundirati i opozvati. Najmanji dozvoljeni iznos za povlačenje može biti: 10$ ili 10€, u zavisnosti od valute računa.

2.3. Prenos sredstava Korisniku se obavlja u roku od 3 (tri) radna dana, nakon dana kada je popunjen zahtjev za povlačenje sredstava. Ukoliko iznos za povlačenje premašuje 500$ ili 500€ sedmično 230.000$ ili 230.000€ mjesečno (u zavisnosti od statusa računa trgovca), sredstva mogu biti Korisniku prenesena u ratama ili makar svakog petog (5) radnog dana.
Zahtjev za povlačenje sredstava može biti, dok je još nepopunjen, zadržan od strane bezbjednosnog tima Kompanije, nakon prethodnog obavještenja, tokom period od 10 (deset) radnih dana.

2.4. Korisnik koristi Internet stranu za deponovanje sredstava na njegov račun. Najmanji dozvoljeni iznos za deponovanje može biti: 10$ ili 10€, u zavisnosti od valute računa.

2.4.1 Korisnik ima priliku da koristi uslugu „Plaćanje jednim klikom“ na sajtu. Kada koristi ovu uslugu, mora se složiti da koristi funkciju „Sačuvaj novčanik“ i napravi depozit na svom računu kada je usluga aktivirana. U ovom slučaju, Korisnik pristaje da plati sve zahtjevane usluge na sajtu, kao i sve dodatne troškove (ako je primenljivo), uključujući poreze, takse, itd.

2.4.2 Kompanija i pružalac usluga plaćanja plaćaju samo iznose koje je naznačio Korisnik i nisu odgovorni za plaćanje gore navedenih dodatnih iznosa od strane Korisnika.

2.4.3 Nakon što kliknete na dugme „Plaćanje jednim klikom“ i potvrdite isplatu, plaćanje se smatra provedenim i ne može se opozvati.

2.4.4 Nakon što kliknete na dugme „Plaćanje jednim klikom“ i potvrđivanjem plaćanja, Korisnik se slaže da:
- podnosi zahtjev za deponovanje sredstava na sajtu, Korisnik potvrđuje isplatu i prihvata uslove ovog Ugovora o korisniku;
- je svjestan svih rizika povezanih sa korišćenjem ove usluge i prihvata ih;
- neće moći da otkaže plaćanje ili zatraži njegovo otkazivanje;
- je Korisnik dostigao ili trenutno prelazi zakonsku starost;
- razume i prihvata da Korisnikovu obradu plaćanja vrši pružalac usluga plaćanja.

2.4.5 Ako Korisnik želi da odustane od usluge „Plaćanje jednim klikom“ kod sljedećeg plaćanja, Korisnik ne sme da koristi funkciju „Sačuvaj novčanik“ (uklanja „transakciju“ iz opcije „Sačuvaj novčanik“ na svom računu u odeljku „Blagajna“ na sajtu) i izvrši sljedeće plaćanje bez korišćenja usluge „Plaćanje jednim klikom“.

2.4.6 Kompanija i pružalac usluga plaćanja nisu odgovorni za odbijene isplate povezane sa ne odobrenjem banke koja je izdala nalog za izvršenje plaćanja pomoću platne kartice Korisnika.

2.4.7 U slučaju neusaglašenosti Korisnika sa gore navedenim uslovima i/ili iz drugih razloga, Kompanija traži od Korisnika da blagovremeno odustane od plaćanja i, ako je potrebno, pozove Kompanijsku službu za podršku koristeći kontakte navedene u Članu 10. ovog Ugovora o korisniku.

2.5. Kompanija može odbiti Korisnikov zahtjev za povlačenje novčanih sredstava sa svog računa, ukoliko sumnja da Korisnik ima namjeru da koristi svoj račun za transakcije na berzama u okviru više platnih sistema.

2.6. Finansiranje računa preko debitnih ili kreditnih kartica koje pripadaju trećim licima je zabranjeno.

2.7. Zvanično sredstvo deponovanja/povlačenja sredstava je Kompanijski novčanik/račun u okviru svih platnih sistema koji su navedeni na Internet strani Kompanije. Klijent prihvata sve rizike u vezi sa upotrebom sistema plaćanja, kao i sve provizije koje sistemi plaćanja naplaćuju za vršenje uplata i/ili konverzija, jer sistemi plaćanja nisu partneri Kompanije. U slučaju Korisnikovih reklamacija u odnosu na funkcionisanje platnih sistema, Korisnik se mora obratiti službi za korisnike tog platnog sistema. Korisnik je dužan da nas obavijesti o ovakvim žalbama.

2.8. Kompanija nije odgovorna za radnje trećih lica koja su uključena u izvršavanje Korisnikovih transakcija koje se odnose na deponovanje/povlačenje sredstava. Kada Korisnik deponuje sredstva, finansijska odgovornost Kompanije počinje onog trenutka kada se Korisnikova sredstva pojave na bankovnom računu Kompanije i/ili na računima Kompanije unutar bilo kojih platnih sistema koji su navedeni na Internet strani Kompanije.

2.9. U slučaju otkrivanja prevare koja se tiče finansijskih transakcija, nakon što su sredstva uplaćena na račun Korisnika, Kompanija zadržava pravo da poništi tu transakciju i zamrzne Korisnikov račun. Kada korisnik povlači sredstva, finansijska odgovornost Kompanije prestaje onog trenutka kada se sredstva povuku sa bankovnog računa Kompanije i/ili računa Kompanije unutar bilo kojih platnih sistema koji su navedeni na Internet strani Kompanije.

2.10. U slučaju tehničke greške, koju je napravila Kompanija prilikom obavljanja transakcije, Kompanija zadržava pravo da otkaže takve transakcije i isplate po osnovu njih, kao i usluge koje su vezane za takve transakcije, a koje pruža Kompanija.

2.11. Povlačenja sredstava sa Korisnikovog naloga se obavljaju samo na osnovu informacija koje je Korisnik naveo kada je deponovao ta sredstva. Ukoliko za povlačenje sredstava tehnički nije moguće koristiti isti platni sistem kao i za deponovanje sredstava, Korisnik ima pravo da koristi neki drugi sistem koji je dostupan za povlačenje sredstava. U ovim slučajevima, podaci iz platnog sistema bi trebalo da se podudaraju sa ličnim podacima koje je Korisnik naveo tokom registracije.

2.12. Korisnik je isključivo odgovoran za tačnost i pouzdanost podataka koje je naveo u svom zahtjevu za povlačenje sredstava.

2.13. U slučajevima kada bezbjednosni tim Kompanije sumnja na prevarne radnje ili prevarno ponašanje kod Korisnika, Kompanija zadržava pravo da blokira račun Korisnika bez prethodnog obavještavanja i onemogući dalja povlačenja sredstava.

2.14. Ukoliko je korisnik uplatio sredstva na svoj račun, ali je kasnije odlučio da potpuno ili djelimično povuče sredstva, a njegov trgovinski promet (zbir svih transakcija od posljednje uplate) nije prešao dupli iznos uplate, provizija za povlačenje će biti 10%.

2.15. Korisnik ima pravo da registruje samo 1 (jedan) račun kod Kompanije. Ukoliko Kompanija otkrije da više računa pripada istom Korisniku ili porodici (čiji članovi se mogu prijaviti sa iste IP adresa i pristupiti platformi sa istog uređaja) ili da je više računa finansirano korišćenjem jedne kreditne/debitne kartice i/ili elektronskog novčanika ili ukoliko otkrije druge znake posjedovanja više naloga, transakcija i finansijskih rezultata, svi ovi Korisnikovi računi mogu biti uklonjeni. Kompanija zadržava pravo da blokira sve gore navedene račune. U ovom slučaju, sredstva koja se nalaze na ovim računima se ne mogu smatrati finansijskom obavezom Kompanije prema Korisniku.

2.16. U slučaju da se preko Korisnikovog računa ne obavlja trgovina u trajanju dužem od 3 (tri) mjeseca, Kompanija ima pravo da proglasi da je Korisnikov račun neaktivan i da sredstva prebaci u svoju arhivu, sačuva finansijska sredstva na računu u potpunosti i o ovome obavijesti Korisnika putem elektronske pošte.

U slučaju neaktivnosti Korisnikovog naloga u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci, Kompanija ima pravo da u potpunosti povuče sredstva sa Korisnikovog računa.

3. Obrada trgovinskih zahtjeva i naloga

3.1. Obrada Korisnikovih zahtjeva i naloga je strukturirana na sljedeći način:
− korisnik pravi zahtjev ili nalog čija se ispravnost provjerava na trgovinskoj platformi;
− trgovinska platforma šalje zahtjev ili naloge ka serveru;
− korisnikova komanda se pojavljuje na serveru i provjerava se njena ispravnost;
− server obrađuje Korisnikov zahtjev ili nalog i šalje rezultate trgovinskoj platformi;
− uz stabilnu vezu između servera i trgovinske platforme, trgovinska platforma prima rezultate Kompanijske obrade Korisnikovog zahtjeva ili naloga.

3.2. Vrijeme obrade zahtjeva i naloga zavisi od kvaliteta komunikacije između trgovinske platforme i Kompanijskog servera, kao i od uslova na tržištu. Kada je normalno stanje na tržištu, vrijeme obrade zahtjeva i naloga Korisnika je obično 0 do 4 sekunde. Kada uslovi na tržištu odstupaju od normalnih, vrijeme obrade Korisnikovih zahtjeva i naloga može biti duže.

3.3. Kompanijski server ima pravo da odbije Korisnikov nalog ili zahtjev u sljedećim slučajevima:
− ukoliko Korisnik pošalje nalog za obradu prije nego što se na tržištu pojavi prva ponuda na trgovinskoj platformi;
− ukoliko Korisnik nema dovoljno raspoloživih sredstava kako bi otvorio novu transakciju;
− kada tržišni uslovi odstupaju od normalnih.

4. Ponude

4.1. Korisnik prihvata da je jedini pouzdani izvor informacija u vezi ponuda glavni server za stvarne Korisnike. Ponude na trgovinskoj platformi ne mogu biti pouzdan izvor informacija u vezi ponuda, jer nestabilna veza između trgovinske platforme i servera može dovesti do toga da neke ponude ne dođu do trgovinske platforme.

4.2. Dijagrami koji su prikazani na trgovinskoj platformi su samo ilustrativne prirode. Stoga, Kompanija ne garantuje da će transakcija biti obavljena po cijeni koja je prikazana na dijagramu u okviru trgovinske platforme u trenutnu kada Korisnik pošalje komandu za trgovinu.

4.3. Cijena na trgovinskoj platformi se obračunava po formuli (kupovina + prodaja)/2.

4.4. Netržišne ponude

4.4.1. Netržišne ponude - cijena na trgovinskoj platformi koja, u ovom trenutku, ne odgovara cijeni na tržištu.

4.4.2. Ukoliko Kompanija izvršava Korisnikov nalog po netržišnoj ponudi, Kompanija ima sljedeći zadatak: da popravi finansijski rezultat između pogrešnog zaključivanja transakcije i zaključivanja pri stvarnoj tržišnoj cijeni koja je važila u trenutnu kada je zaključena netržišna ponuda.

4.4.3. U slučaju da je Korisnikov zahtjev za otvaranjem transakcije izvršen prilikom postojanja netržišne ponude, Kompanija zadržava pravo da poništi finansijski rezultat ove transakcije.

5. Obrada Korisnikovih naloga po otvaranju transakcija

5.1. Ukoliko je iznos raspoloživih sredstava dovoljan za otvaranje transakcije, ovaj zahtjev se smatra ispunjenim.

5.2. Ukoliko iznos raspoloživih sredstava nije dovoljan za otvaranje transakcije, ovaj zahtjev se ne odobrava.

5.3. Korisnikov zahtjev/komanda za otvaranjem transakcije se smatra ispunjenim i transakcija otvorenom kada se odgovarajući zapis pojavi u dnevniku servera. Svakoj transakciji se dodjeljuje poseban serijski broj.

6. Zaključivanje transakcija

6.1. Transakcija se zaključuje po najnovijoj cijeni koja je dostupna na trgovinskom serveru u vrijeme zaključivanja.

6.2. Problemi sa pružaocima internet usluga, prekidi prilikom prenosa informacija, prekidi u radu berze, operativnog sistema servera ili softvera Kompanije, hakerski napadi, zajedno sa bilo kakvim nedozvoljenim radnjama koje se odnose na opremu i/ili servere Kompanije, viša sila ili prekid trgovanja na finansijskim tržištima koji utiče na aktivu koju Kompanija prodaje su direktni razlozi za poništavanje svih transakcija koje su se realizovale tokom ovih okolnosti ili su na njih uticale, namjerno ili nenamjerno, gore pomenute okolnosti. Kompanija zadržava pravo da poništi sve transakcije koje su se realizovale tokom nastanka nekog od problema.

6.3. Prilikom ažuriranja softvera, Kompanija zadržava pravo da vrati bilans Korisnikovog računa na njegovu originalnu vrijednost u slučaju kvara ili neodgovarajućeg rada softvera.

6.4. Ukoliko, prilikom trgovanja, Korisnik ostvari zaradu korišćenjem vještačke inteligencije, specijalizovanih softvera, tzv. „botova“, ranjivosti unutar softvera za rad na berzama ili Kompanijskog servera, Kompanija zadržava pravo da revidira finansijski rezultat Korisnikovih transakcija.

6.5. Pravo Kompanija da revidira (promijeni) rezultat trgovanja prilikom javljanja problema sa softverom, važi tokom period od 5 (pet) radnih dana od dana otkrivanja tih problema.

6.6. Kao dio postupka sprječavanja pranja novca (SPN), Korisnik garantuje da novac koji je uplaćen na njihov trgovinski račun, nije potekao od prodaje droge, kidnapovanja ili drugih kriminalnih i nedozvoljenih radnji. Korisnik neće koristiti Internet stranu u svrhe legalizovanja zarade nastale od kriminalnih ili bilo kojih drugih nedozvoljenih radnji. Kompanija zadržava pravo da odbije korišćenje računa i/ili suspenduje (otkaže, zatvori) račun i/ili povuče (konfiskuje) sav novac sa računa Korisnika, ukoliko Korisnik ne sprovodi i na zadovoljava standarde i principe sprječavanja pranja novca (SPN). Ukoliko Kompanija posumnja na bilo koju nedozvoljenu ili nezakonitu radnju u vezi Korisnikovog računa, Kompanija zadržava pravo da državnim organima saopšti sve informacije koje se odnose na Korisnika, kao i da suspenduje i/ili zatvori Korisnikov račun i/ili povuče sredstva sa Korisnikovog naloga iz gore pomenutih razloga.

6.7. Kompanija ima pravo da promijeni iznos kamate na imovina, prihod od kamate, najnižu i najvišu vrijednost imovina, stopu prinosa, kupovinu neke vrste imovina i moguće periode isteka važenja jednog, nekih ili svih sredstava koja su namijenjena za trgovanje.

6.8. Kompanija ima diskreciono pravo da ograniči najveći broj imovina koje Korisnik može kupiti u roku od 1 (jednog) minuta, sata ili kalendarskog dana.

7. Korišćenje bonusa i poklon sredstava i učešće na turnirima i drugim komapnijinim promocijama.

7.1. Bonusi su sredstva kojima Kompanija nagrađuje Korisnika preko njegovog trgovinskog računa.

7.2. Visina bonusa zavisi od iznosa Korisnikovog depozita ili od uslova neke promocije u okviru koje je Korisniku dodijeljen bonus.

7.3. Korisnik može primiti nagradni bonus u okviru neke promocije samo jednom, osim ukoliko nije drugačije definisano uslovima te promocije.

7.4. Bonus, koji se uplaćuje na Korisnikov trgovinski računu, ne predstavlja finansijsku obavezu Kompanije prema Korisniku.

7.5. Sredstva na Korisnikovom trgovinskom računu se mogu povući samo nakon što Korisnik dosegne obavezni iznos trgovinskog prometa na svom računu.

7.6. Iznos obaveznog prometa je zbir bonusa pomnožen sa njegovim faktorom. Faktor bonusa se definiše posebno za svaku promociju. Ukoliko iznos faktora bonusa nije naznačen u uslovima promocije, onda se podrazumijeva da je on 35 (za bonuse koji predstavljaju 50% ili više od ukupnog obima Korisnikovog trgovinskog računa, faktor je 40).

7.7. Ponude koje se odnose na bonuse mogu nositi ograničenja u vezi iznosa sredstava koja se mogu povući. Najviši iznos sredstava koja se mogu povući, a koja se odnose na poklonjeni bonus koji nije vezan za depozit, je 50$ / 50€.

7.8. Ponude u vezi bonusa mogu biti vremenski ograničene. Uslovi, koji se odnose na poklonjene bonuse bez depozita, moraju biti zadovoljeni u roku od 5 dana od datuma aktivacije bonusa. Ukoliko, u roku od 5 dana od dana aktivacije bonusa, obavezni iznos trgovinskog prometa nije postignut ili nema depozita, bonus se vraćaju na nulu.

7.9. Transakcije čiji je rezultata „bez prihoda“ (ukoliko je kupovna cijena po kojoj će se transakcija izvršiti jednaka cijeni na dan isteka roka) se ne uračunavaju u obavezni trgovinski promet koji ostvaruje Korisnik.

7.10. Odbijanje ili poništavanje bonusa je moguće isključivo ukoliko ne postoji nikakva trgovina po računu od trenutka kada je bonus dodijeljen.

7.11. Po isteku perioda važenja promocije, pod čijim uslovima je bonus dodijeljen, on se može povući sa Korisnikovog trgovinskog računa.

7.12. Bonus se vraća na nulu, ukoliko bilans Korisnikovog trgovinskog računa padne ispod najnižeg iznosa transakcije.

7.13. Klijent ima pravo da učjestvuje na bilo kojem turniru promocije koji organizuje Kompanija koji je dostupan njemu ili njoj. Klijent se mora sam upoznati sa uslovima promocije ili turnira na sajtu Kompanije.

7.14. Monetarna sredstva koja dobije Klijent od Kompanije kao nagradu za učješće na turniru se dodjeljuju njenom ili njegovom stvarnom nalogu, osim ukoliko je drugačije navedeno u uslovima turnira.

7.15. U slučajevima da Kompanijin tim sumnja da je Klijent vršio prevarantske aktivnosti kako bi osvojio turnir tokom period učješća na turniru ili promociji, Kompanija ima pravo da preglijeda ili poništi rezultate Klijentovog učješća na tom turniru ili promociji.

8. Odgovornosti Korisnika i Kompanije

8.1. Korisnik iz ovog Ugovora se obavještava i, istovremeno, saglasan je da bude lično odgovoran za stanje njegovog/njenog računa. Kompanija ne može biti odgovorna za neaktivnost ili aktivnost Korisnika u vezi korišćenja njenih usluga.

8.2. Kompanija ima pravo da promijeni uslove ovog Ugovora, u bilo koje vrijeme, po svom nahođenju. U slučaju izmjena ovog Ugovora Kompanije, takve izmjene stupaju na snagu objavljivanjem izmjenjenog teksta Ugovora na Internet strani https://binomo.com/me/agreement, ukoliko uslovi nijesu definisani negdje drugdje po objavljivanju. Kompanija obavještava Korisnika o izmjenama i dopunama Ugovora, objavljivanjem nove verzije Ugovora na Internet strani https://binomo.com/me/agreement.

8.3. Prava i obaveze Korisnika i Kompanije koje su definisane ovim Ugovorom se smatraju dugoročnim i važe do trenutka kada Korisnik obavijesti Kompaniju o zatvaranju svoga računa ili kada Korisnik odbije da poštuje pravila ovog Ugovora.

8.4. Korisnik u potpunosti razumije i prihvata da sve informacije i smjernice koje dobije sa Internet strane Kompanije, od predstavnika Kompanije ili trećih lica, se ne smatraju otvorenim prijedlogom za započinjanje trgovine ili finansijske transakcije.

8.5. Kompanije na snosi pravni i/ili finansijsku odgovornost za neispunjavanje obaveza usljed slabog kvaliteta prenosa podataka preko internet kanala komunikacije.

8.6. Korisnik u potpunosti razumije i prihvata da sve radnje, koje preduzme Korisnik i/ili Korisnik zajedno sa trećim licima, koje mogu da poremete rad Kompanije, njene opreme, servisa, softvera i hardvera, daju pravo Kompaniji da Korisniku odbije da pruži dalje usluge u vezi njegovog računa i da poništi sve transakcije. Pored toga, Kompanije može da odbije ponovno prijavljivanje Korisnika i opsluživanje njegovog novog računa.

8.7. Prihvatanjem ovog Ugovora, Korisnik potvrđuje da je:
− pravno sposobna odrasla osoba;
− pročitao/la i saglasio/la se sa uslovima ovog Ugovora.

8.8. Nakon povlačenja sredstava od strane Korisnika, Kompanija može zahtijevati potvrdu ličnih podataka koji se odnose na račun. Kompanija ima pravo da zahtjeva od Korisnika primjerke dokumenata koji potvrđuju njegovo prebivalište, registraciju i identitet (ovjereno od strane notara).

8.9. Korisnik, u vezi svoga dijela obaveza, je saglasan da dostavi sva dokumenta koja su potrebna za ovakav vid potvrđivanja i da preduzme ostale neophodne radnje (one koje Kompanija smatra neophodnim) čiji je cilj poštovanje međunarodnog zakonodavstva kojim se sprječava pranje novca.

8.10. Kompanija, u slučaju duple/ponovne registracije Korisnika pomoću druge elektronske adrese, ima pravo da ukloni svaki dodatan račun.

9. Rizici za Korisnika

9.1. Korisnik razumije i prihvata da, kao rezultat korišćenja usluga Internet strane, može izgubiti sredstva koja je uplatio na svoj račun. Korisnik prihvata i razumije da rizici koji se odnose na realizovanje transakcija u vezi usluga preko Internet strane mogu biti veliki. Prilikom realizacije transakcija u vezi usluga preko Internet strane, Korisnik bi trebalo da sprovede analizu svojih finansijskih sposobnosti.

9.2. Korisnik prihvata, razumije i potpuno je saglasan da Kompanija ne preuzima pravnu ni finansijsku odgovornost za gubitke koji su nastali prilikom realizacije transakcije korišćenjem usluga preko Internet strane usljed državnih ograničenja, tržišnih i/ili monetarnih politika, suspenzije trgovanja i drugih viših sila koje Kompanije ne može da kontroliše.

9.3. Korisnik je lično odgovoran u slučaju gubitka mogućnost brzog pristupa svome računu (putem prijave, lozinke); Korisnik je dužan da preduzme sve da spriječi treća lica da pristupe njegovom nalogu. Korisnikovi rizici i gubici koji su povezani sa postupkom vraćanja mogućnost ponovnog pristupa računu ne proizvode dodatne odgovornosti za Kompaniju, osim pružanja novih informacija kako bi Korisnik pristupio računu nakon što se dovoljno identifikuje kao vlasnik računa.

10. Pitanja vezana za komunikaciju između Ugovornih strana

10.1. Radi komunikacije sa Korisnikom, Kompanija koristi sljedeća sredstva:
- telefon: 8 800 555-71-85;
- elektronska pošta: support@binomo.com;
- sistem za prijavljivanje problema preko Internet strane.

11. Rješavanje tužbi, žalbi i sporova

11.1. Svi mogući sporovi koji nastupe među Ugovornim stranama se rješavaju prepiskom i pregovorima.

11.2. Korisnikove žalbe se smatraju zvaničnim ukoliko su upućene Kompaniji na: support@binomo.com. Žalbe se neće smatrati pisanim ukoliko su sačinjene i poslate preko programa za komunikaciju preko interneta, kao što su Skajp ili sličan softver.

11.3. Korisnikovi zahtjevi bi trebalo da uključuju sljedeće podatke:
− broj računa;
− ime i prezime;
− adresa elektronske pošte;
− datum i vrijeme nastanka/javljanja problema;
− detaljan opis Korisnikove žalbe.

11.4. Kompanija može da odbije razmatranje Korisnikove žalbe ukoliko ne ispunjava uslove iz Odjeljaka 11.2-11.3, kao i sljedeće uslove:
− ukoliko žalba koju primi Kompanija sadrži nepristojan jezik i/ili uvrede koje su upućene Kompaniji (uključujući tu i njene zaposlene);
− ukoliko žalba sadrži prijetnje upućene Kompaniji (uključujući tu i njene zaposlene);
− ukoliko, na bilo koji način, Korisnik zaprijeti da će ukaljati poslovni ugled Kompanije.


11.5. Kompanija je dužna da razmotri žalbu u roku od 10 (deset) radnih dana (nakon što Korisnik dostavi dovoljne i neophodne informacije koje su povezane sa žalbom/tužbom i koje u potpunosti objašnjavaju problem).

11.6. U slučaju nastanka spora u vezi sa trgovinskim transakcijama i računom Korisnika, postupak analize trgovinskih transakcija Korisnika će se zasnivati na sopstvenim podacima Kompanije.

11.7. Ukoliko Korisnik prekrši bilo koju od gore navedenih tačaka, Kompanija ima pravo da odbije dalje pružanje usluga.

11.8. Ukoliko Korisnik i Kompanija ne postignu sporazum tokom pregovora i prepiske u roku od 3 (tri) mjeseca od datum pokretanja spora, ovaj slučaj se upućuje na sud i rješava u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom Republike Sejšeli.

12. Porezi

12.1. Kompanija nije poreski zastupnik i ne pruža trećim licima podatke o transakcijama svojih Korisnika. Ovakve informacije se mogu dati samo ukoliko postoji zvanični zahtjev od strane nadležnog državnog organa.

13. Raskid Ugovora

13.1. Ovaj Ugovor postaje pravno obavezujući kada se Korisnik registruje na binomo.com.

13.2. Ovaj Ugovor prestaje da važi u slučaju ispunjavanja svih sljedećih uslova:
− nakon prijema zahtjeva za raskid Ugovora od strane Kompanije i/ili Korisnika;
− nakon što Kompanija ispuni sve svoje finansijske obaveze prema Korisniku;
Ukoliko Korisnik prekrši uslove navedene u ovom Ugovoru, Kompanija, u takvim slučajevima, može samostalno raskinuti ovaj Ugovor, bez prethodnog obavještenja.

13.3. Kompanija ima pravo da jednostrano, bez objašnjenja, raskine Ugovor sa Korisnikom. Međutim, Kompanija se obavezuje da ispoštuje svoje finansijske obaveze prema Korisniku prilikom raskida Ugovora.

13.4. U slučaju da Kompanija odluči da prekine da se bavi djelatnošću koja je definisana ovim Ugovorom, Kompanija je dužna da uradi sljedeće:
− obavijesti Korisnika makar 1 (jedan) kalendarski mjesec prije prekida obavljanja djelatnosti;
− isplati Korisniku sredstva sa njegovog računa u vrijeme prekida obavljanja djelatnosti Kompanije.

13.5. Kompanija ispunjava svoje finansijske obaveze prema Korisniku i nakon raskida Ugovora sa Korisnikom.