Umowa klienta

Tiburon Corporation Limited (spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Seszeli, numer rejestracyjny 187026, biuro pod adresem: Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seszele) (dalej: „Spółka”), zapewnia dostęp do strony internetowej https://binomo.com (dalej: „Strona internetowa”) i możliwość korzystania z usług serwisów Strony internetowej przez osoby fizyczne (dalej: „Klient”), na zasadach i warunkach niniejszej Umowy z Klientem (dalej: „Umowa”).

Stagord Resources Ltd (spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Cypru, numer rejestracyjny HE 338508, Evagorou, 27, Irene Building, 4th Floor, Flat/Office 44, Trypiotis, Nikozja, 1066, Cypr) (dalej: „Spółka zarządzająca”) kieruje działalnością Spółki.

Klient dokonuje akceptacji Umowy w drodze rejestracji i założenia konta na Stronie internetowej. Akceptacja warunków Umowy oznacza pełne i bezwarunkowe przyjęcie przez Klienta warunków Umowy. W razie jakichkolwiek niezgodności wersji angielskiej niniejszej umowy z innymi wersjami językowymi obowiązuje wersja angielska.

Miejscem świadczenia usług jest Republika Seszeli. Miejscem zarządzania Spółką jest Republika Cypru.

Definicje

Instrumenty finansowe — indeksy giełdowe, akcje, towary i pary walutowe które są dostępne do przeprowadzania transakcji inwestycyjnych.
Saldo — stan konta po przeprowadzeniu ostatniej transakcji.
Możliwe waluty konta: dolar amerykański, euro.
Otwarta transakcja — transakcja z zakupionym aktywem przed wygaśnięciem.
Transakcja — nabycie (zakup) aktywa.
Aktywność handlowa — działania, jakie Klient wykonuje podczas wpłacania środków na konto rzeczywiste oraz wykonane czynności handlowe na koncie rzeczywistym Klienta.

1. Rejestracja Klienta i zbieranie danych Klienta

1.1. Rejestrując się na Stronie internetowej, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.

Są one przetwarzane do celów świadczenia usług w ramach Umowy, a także ułatwienia korzystania z platformy, komunikacji z Klientem, ochrony funduszy Klienta i zapobiegania oszustwom. Zgoda jest ważna przez czas nieograniczony. Można ją wycofać, przesyłając stosowne żądanie na adres e-mail support@binomo.com.

Proces gromadzenia danych osobowych Klienta przez Firmę polega na zbieraniu informacji, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Klienta, a także zbieraniu danych z plików cookies, a przez to statystyk dotyczących interakcji Klienta ze Stroną internetową. Wszystkie dane osobowe przekazane Firmie przez Klienta są uważane za poufne i mogą być ujawnione stronom trzecim wyłącznie za jego zgodą.

1.2. Procedura rejestracji klienta składa się z dwóch etapów:
− procedura rejestracji Klienta na Stronie internetowej Spółki,
− procedura sprawdzania tożsamości i danych podanych podczas rejestracji.

1.3. Procedura rejestracji Klienta jest obowiązkowa dla Klienta i Spółki.

1.4. W celu przejścia procedury rejestracji Klienta na Stronie internetowej Spółki należy wykonać następujące czynności:
− wpisać dane osobowe oraz dane kontaktowe,
− zaakceptować warunki niniejszej Umowy i załączników do niej.

1.5. Procedura sprawdzania tożsamości i danych odbywa się przez Spółkę w celu potwierdzenia poprawności i kompletności danych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji. W celu przeprowadzenia tej procedury Spółka może wymagać, a Klient zobowiązany jest dostarczyć:
− w przypadku obywateli Federacji Rosyjskiej — kopię wewnętrznej strony dowodu osobistego ze zdjęciem i danymi osobowymi,
− w przypadku obywateli Ukrainy — kopię wewnętrznej strony dowodu osobistego ze zdjęciem i danymi osobowymi w języku rosyjskim i ukraińskim (jeśli dotyczy),
− w przypadku obywateli innych krajów — kopię wewnętrznej strony paszportu ze zdjęciem i danymi osobowymi lub innego dokumentu (np. dowodu osobistego), zawierającego zdjęcie i dane osobowe.

Dodatkowo Spółka ma prawo zażądać bieżących rachunki za usługi komunalne, umowy z bankiem o założenie konta osobistego, skanów kart bankowych, jak również wszelkich innych dokumenty, jeżeli wyżej wymienione dokumenty nie pozwalają w pełni na identyfikację Klienta i/lub potwierdzenie podanych przez niego danych osobowych.

1.6. Procedura sprawdzania tożsamości i danych odbywa się w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od chwili wysunięcia przez Spółkę wymagania dotyczącego weryfikacji tożsamości Klienta. W niektórych przypadkach dopuszcza się wydłużenie tego okresu do 30 (trzydziestu) dni roboczych według uznania Spółki.

1.7. Zespół ds. bezpieczeństwa Spółki zastrzega sobie prawo w podejrzanych przypadkach wprowadzić limity na wypłaty środków, równy kwocie depozytów za ostatnie 30 dni.

1.8. Spółka może żądać od Klienta elektronicznych kopii dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości i innych danych, które Klient podał podczas założenia konta. W określonych przypadkach Spółka prosi Klienta, a Klient jest zobowiązany dostarczyć kopię dokumentu w formie elektronicznej (Firma może zażądać kopii poświadczonej przez notariusza). Jeśli Klient nie udostępnia swoich danych osobowych (w tym dokumentów służących do potwierdzenia niezbędnych informacji), Spółka może wstrzymać obsługę konta tego Klienta, dopóki Klient nie udostępni wymaganych informacji. Jeżeli żądane informacje nie zostaną dostarczone Spółce, zawieszone konto może zostać zablokowane na stałe.

1.9. Spółka ma prawo przeprowadzić z Klientem rozmowę przy użyciu technologii wideokonferencji w celu potwierdzenia tożsamości Klienta i weryfikacji dostarczonych przez niego dokumentów. W celu przejścia tej procedury Klient powinien dodać do kontaktów Skype konto Spółki: support.binomo. Przed procedurą Klient powinien przygotować dowód osobisty i karty bankowe, używane do wypłaty środków. O terminie i godzinie procedury Klient zostanie poinformowany nie później niż z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

1.10. Klient uznaje prawo Spółki do wykorzystywania udostępnionych przez niego danych osobowych w celu spełnienia wymagań przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i dochodów pochodzących z przestępstwa.

1.11. Odpowiedzialność za dostarczenie prawdziwych kopii dokumentów spoczywa na Kliencie. W przypadku dostarczenia Spółce podrobionych dokumentów Klient zostanie pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa kraju, który wydał wskazany dokument.

1.12. Potwierdzając rejestrację, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Spółki, w tym komunikatów reklamowych na podany przez Klienta adres e-mail, kontakty telefoniczne i SMS na wskazany przez Klienta numer telefonu. W przypadku, gdy Klient nie chce otrzymywać takich wiadomości, może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając łącze w wiadomości e-mail lub anulując opcje w Koncie Użytkownika, a także może skontaktować się w tym celu z pomocą techniczną Spółki. Spółka zobowiązuje się niezwłocznie zareagować na prośbę Klienta dotyczącą anulowania subskrypcji dotyczącej wszystkich rodzajów wiadomości (z wyjątkiem powiadomień o transakcjach), a także na odmowę odbierania połączeń telefonicznych i SMS.

2. Zasady wzajemnych rozliczeń

2.1. Wielkość salda konta Klienta jest wartością zobowiązań finansowych Spółki wobec Klienta w danym momencie, jeśli nie postanowiono inaczej w dodatkowych warunkach. Dodatkowym warunkiem może być udział Klienta w różnych promocjach, prowadzonych przez Spółkę.

2.2. Wniosek o wypłatę środków w walucie obcej musi być wypełniony przez Klienta w formie elektronicznej, przewidzianej w wewnętrznym interfejsie Strony internetowej. Po złożeniu wniosku przez Klienta wysokość wypłacanej kwoty nie jest odejmowana od salda na jego koncie do chwili bezpośredniego przeprowadzenia płatności. Płatności przeprowadzone na podstawie złożonych przez Klienta wniosków nie podlegają zwrotowi i nie mogą być zaskarżone. Minimalna kwota wypłaty wynosi $10 / €10, w zależności od waluty konta.

2.3. Transfer środków do Klienta realizowany jest w ciągu 3 (trzech) dni roboczych następujących po dniu złożenia wniosku o wypłatę środków. W przypadku wniosku o wypłatę kwoty przekraczającej 500 USD/EUR tygodniowo bądź 230 000 USD/EUR miesięcznie (w zależności od stanu konta inwestora) transfer środków do Klienta może odbywać się w częściach, ale nie rzadziej niż co 5 (pięć) dni roboczych.

Po uprzednim powiadomieniu wniosek o wypłatę środków Klienta może być wstrzymany przez służbę bezpieczeństwa Spółki bez wykonania przez 10 (dziesięć) dni roboczych.

2.4. Do doładowania konta na Stronie internetowej Klient używa wewnętrznego interfejsu Strony internetowej. Minimalna kwota wpłaty wynosi $10 / €10, w zależności od waluty konta.

2.4.1 Klient ma możliwość skorzystania z usługi „Płatność jednym przyciskiem” w witrynie. Korzystając z tej usługi, musi wyrazić zgodę na użycie funkcji „Zapisz szczegóły portfela” i złożyć depozyt na koncie po aktywowaniu usługi. W takim przypadku Klient zgadza się zapłacić za wszelkie usługi, które zamówi w Witrynie, a także pokryć wszelkie dodatkowe koszty (jeśli mają zastosowanie), łącznie z podatkami, opłatami itp.

2.4.2 Firma i Dostawca usług płatniczych będą jedynie realizowali płatności w kwotach wskazanych przez Klienta i nie są odpowiedzialni za uiszczenie wymienionych dodatkowych kwot przez Klienta.

2.4.3 Kliknięcie przycisku „Zapłać jednym kliknięciem” i potwierdzenie płatności jest równoznaczne z przetworzeniem płatności. Tego działania nie można cofnąć.

2.4.4 Klikając przycisk „Zapłać jednym kliknięciem” i potwierdzając płatność, Klient oświadcza, co następuje:
— składając wniosek o zdeponowanie środków na koncie w witrynie, Klient potwierdza płatność i akceptuje warunki niniejszej Umowy;
— jest świadomy ryzyka związanego z korzystaniem z usług i akceptuje je;
— nie będzie w stanie anulować płatności ani zażądać jej anulowania;
— jest pełnoletni;
— rozumie i akceptuje, że przetwarzanie płatności jest realizowane przez dostawcę usług płatniczych.

2.4.5 Jeśli Klient chce zrezygnować z usługi „Płatność jednym kliknięciem” w odniesieniu do następnej płatności, nie może używać funkcji „Zapisz szczegóły portfela” (musi usunąć zaznaczenie pola wyboru „Zapisz szczegóły portfela” na swoim koncie osobistym w sekcji „Kasjer” w witrynie) oraz dokonać następnej płatności bez korzystania z usługi „Płatność jednym kliknięciem”.

2.4.6 Firma i Dostawca usług płatniczych nie są odpowiedzialni za odrzucone płatności w związku z nieuzyskaniem autoryzacji ze strony banku na wykonanie płatności przy użyciu karty płatniczej Klienta wydanej przez ten bank.

2.4.7 Jeśli Klient nie wyraża zgody na powyższe warunki i/lub z innych przyczyn, Firma poprosi klienta o rezygnację z płatności bez zbędnej zwłoki oraz (w razie konieczności) skontaktowanie się z działem obsługi klienta Firmy przy użyciu danych kontaktowych podanych w sekcji 10 niniejszej Umowy z Klientem.

2.5. W przypadku wyraźnych intencji Klienta dotyczących stosowania konta do realizacji operacji wymiany między systemami płatności Spółka może odrzucić wniosek o wypłatę środków w walucie obcej z konta.

2.6. Doładowanie konta przy użyciu kart bankowych osób trzecich jest zabronione.

2.7. Oficjalnymi sposobami wpłaty/wypłaty środków są portfele/konta Spółki we wszystkich systemach płatności podanych na Stronie internetowej Spółki. Klient przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z używaniem systemów płatności, a także wszelkie pobierane przez nie prowizje za dokonywanie płatności i/lub wymianę walut, ponieważ systemy te nie są partnerami Firmy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę i/lub za przypadki, gdy środki nie wpłyną na konto Klienta z winy systemu płatności. W przypadku wystąpienia roszczeń ze strony Klienta odnośnie do poprawności działania systemów płatności Klient powinien skontaktować się z działem pomocy technicznej takiego systemu płatności. Klient zobowiązany jest do informowania o przypadkach podobnych zgłoszeń.

2.8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich występujących w charakterze pośredników w trakcie prowadzenia przez Klientów operacji z zakresu wpłaty/wypłaty środków. Przy wykonywaniu przez Klienta transakcji polegających na wpłacaniu środków odpowiedzialność finansowa Spółki następuje z chwilą wpłynięcia środków Klienta na konto bankowe Spółki i/lub na konto Spółki w systemach płatności podanych na Stronie internetowej Spółki.

2.9. W przypadku wykrycia oznak oszustwa podczas dokonywania transakcji finansowych po wpłynięciu środków na saldo konta Klienta Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania tej transakcji i zamrożenia rachunku Klienta. Przy wykonywaniu przez Klientów operacji dotyczących wypłaty środków odpowiedzialność finansowa Spółki wygasa w chwili obciążenia rachunku bankowego Spółki i/lub konta Spółki w systemach płatności podanych na Stronie internetowej Spółki.

2.10. W przypadku wystąpienia błędów technicznych ze strony Spółki podczas dokonywania transakcji finansowych Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania takich transakcji i ich wyników, a także wyników świadczonych przez Spółkę usług.

2.11. Wypłata środków z konta Klienta odbywa się tylko zgodnie z tymi danymi, które zostały podane przez Klienta podczas wpłacania środków. W przypadku, gdy nie ma technicznej możliwości użycia do wypłaty tego samego systemu płatności, którego użyto do dokonania wpłaty, Klient ma prawo korzystać z innego dostępnego systemu wypłaty. W takim przypadku dane systemu płatności muszą być zgodne z danymi podanymi przez Klienta podczas rejestracji.

2.12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dokładność i wiarygodność danych podanych we wniosku o wypłatę.

2.13. W przypadkach, gdy zespół ds. bezpieczeństwa Spółki podejrzewa Klienta o nieuczciwe działania lub oszustwo, Spółka ma prawo zablokować konto klienta bez wcześniejszego ostrzeżenia i bez możliwości dalszego wypłacania środków.

2.14. Jeśli Klient wpłacił pieniądze na konto, a następnie postanowił je całkowicie lub częściowo wypłacić, a jednocześnie obroty inwestycyjne (suma wszystkich transakcji od chwili dokonania wpłaty) nie przekroczyły podwójnej wysokości depozytu, prowizja za wypłatę wyniesie 10%.

2.15. Klient ma prawo zarejestrować w Spółce tylko 1 (jedno) konto. W przypadku wykrycia przez Spółkę kilku kont należących do jednego Klienta lub jednej rodziny (których członkowie mogą logować się z tego samego adresu IP i uzyskać dostęp do platformy używając tego samego urządzenia), albo doładowanych za pomocą jednej i tej samej karty kredytowej/debetowej i/lub e-portfela bądź z autoryzacją z tego samego adresu IP albo w przypadku stwierdzenia innych oznak posiadania wielu kont transakcje i ich wyniki finansowe na wszystkich kontach Klienta mogą być unieważnione. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich powyższych kont. W takim przypadku środki znajdujące się na nich nie mogą być uznane za finansowe zobowiązania Spółki wobec Klienta.

2.16. W przypadku braku aktywności inwestycyjnej na koncie Klienta w ciągu 3 (trzech) miesięcy Spółka ma prawo uznać konto Klienta za nieaktywne i przenieść je do archiwum z zachowaniem środków pieniężnych na saldzie konta w całości, informując Klienta o tym poprzez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail.

W przypadku braku aktywności inwestycyjnej na koncie Klienta w ciągu 6 (sześciu) miesięcy Spółka ma prawo do umorzenia środków pieniężnych na saldzie konta Klienta w całości.

3. Przetwarzanie zapytań i poleceń inwestycyjnych

3.1. Przetwarzanie zapytań klientów i zleceń ma następującą strukturę:
− Klient sporządza zapytanie lub zlecenie, które przechodzą weryfikacje poprawności na platformie.
− Platforma wysyła zapytanie lub zlecenie do serwera.
− Polecenie Klienta wpływa do serwera i przechodzi weryfikację poprawności.
− Serwer po przetworzeniu zapytania klienta lub zlecenia wysyła wynik na platformę handlową.
− W przypadku wystąpienia trwałego połączenia między platformą i serwerem platforma handlowa otrzymuje wynik przetwarzania przez Spółkę zapytania lub zlecenia..

3.2. Czas przetwarzania zapytania i zlecenia zależy od jakości komunikacji między platformą a serwerem Spółki, a także od stanu rynku. W normalnych warunkach rynkowych czas przetwarzania zapytania lub zlecenia Klienta wynosi zwykle 0–4 sekundy. W warunkach rynkowych innych niż normalne czas obsługi zapytań klientów i zleceń może ulec wydłużeniu.

3.3. Serwer Spółki ma prawo do odrzucenia zapytania Klienta w następujących przypadkach:
− jeśli Klient wysyła zapytanie przed momentem otrzymania pierwszego notowania na platformie inwestycyjnej podczas otwarcia rynku,
− jeśli danemu Klientowi brakuje wolnych środków do otwarcia nowej transakcji,
− w warunkach rynkowych innych niż normalne.

4. Notowania

4.1. Klient uznaje, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji o przepływie notowań jest główny serwer, obsługujący rzeczywistych Klientów. Notowania na platformie inwestycyjnej nie mogą być wiarygodnym źródłem informacji o przepływie notowań, ponieważ w przypadku nietrwałego połączenia między platformą handlową i serwerem część notowań z przepływu może nie dotrzeć do platformy inwestycyjnej.

4.2. Wykresy, które są wyświetlane na platformie, mają charakter indykatywny. W związku z tym Spółka nie gwarantuje, że transakcja zostanie dokonana w cenach podanych na wykresie na platformie inwestycyjnej w chwili złożenia przez Klienta danego zlecenia inwestycyjnego.

4.3. Cena na platformie inwestycyjnej kształtuje się według wzoru (zakup+sprzedaż)/2.

4.4. Notowania nierynkowe

4.4.1. Notowanie nierynkowe — cena na platformie, nieodpowiadająca cenie na rynku w chwili obecnej.

4.4.2. W przypadku, gdy Spółka zrealizowała zapytanie Klienta dotyczące notowania nierynkowego, na Spółkę będą nałożone następujące obowiązki: korekta wyniku finansowego między błędnym zamknięciem transakcji zamknięciem po rzeczywistej cenie rynkowej, odpowiadającej cenie w chwili zamknięcia transakcji dotyczącej notowania nierynkowego.

4.4.3. W przypadku, gdy transakcja Klienta dotycząca otwarcia transakcji została wykonana z notowania nierynkowego, Spółce przysługuje prawo do anulowania wyniku finansowego z takiej transakcji.

5. Przetwarzanie zleceń Klienta dotyczących otwarcia transakcji

5.1. Jeśli kwota wolnych środków jest wystarczająca do otwarcia transakcji, transakcja zostanie otwarta.

5.2. Jeśli kwota wolnych środków jest niewystarczająca do otwarcia transakcji, transakcja nie zostanie otwarta.

5.3. Zlecenie Klienta dotyczące otwarcia transakcji uznaje się za spełnione, zaś transakcja za otwartą po pojawieniu się odpowiedniego wpisu w pliku z logami serwera. Do każdej nowej transakcji jest przypisywany kolejny numer.

6. Zamknięcie transakcji.

6.1. Zamknięcie transakcji odbywa się po bieżącej cenie, dostępnej na serwerze inwestycyjnym w chwili zamknięcia transakcji.

6.2. Problemy związane z dostarczaniem Internetu przez dostawców usług, awarie podczas strumieniowego przesyłania informacji, zakłócenia w pracy którejś z giełd, systemu operacyjnego serwerów, oprogramowania Spółki, ataki hakerów, jak również wszelkie czyny bezprawne w odniesieniu do sprzętu lub/i serwerów Spółki, okoliczności o charakterze siły wyższej lub wstrzymanie transakcji przez rynki finansowe, które wpływają na sprzedawane aktywa wykorzystywane przez Spółkę, są bezpośrednimi podstawami do uznawania za nieważne wszystkich transakcji, które wystąpiły podczas działania lub z zastosowaniem umyślnie czy nieumyślnie wyżej wymienionych okoliczności. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszelkich transakcji, których wynik został uzyskany z powodu zaistniałej awarii.

6.3. Podczas aktualizacji oprogramowania Spółka zastrzega sobie prawo, w przypadku awarii lub nieprawidłowej pracy oprogramowania, do przywrócenia stanu konta Klienta do pierwotnej wysokości salda.

6.4. Jeśli podczas dokonywania transakcji przez Klienta zysk został uzyskany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, specjalistycznego oprogramowania, tzw. robotów, luków w zabezpieczeniach oprogramowania giełdy lub serwerów Spółka, Spółka zastrzega sobie prawo do rewizji wyniku finansowego transakcji Klienta.

6.5. Prawo Spółki do rewizji (zmiany) wyników transakcji inwestycyjnych w przypadku wystąpienia awarii oprogramowania utrzymuje się w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, począwszy od chwili wykrycia takiego zakłócenia.

6.6. W ramach procedury przeciwdziałania praniu dochodów pochodzących z przestępstwa (anti-money laundering — AML) Klient oświadcza, że środki wpłacone przez niego na jego konto inwestycyjne nie są wynikiem nielegalnego obrotu narkotykami, handlu ludzi, ani żadnych innych nielegalnych lub niezgodnych z prawem działań. Klient zobowiązuje się nie korzystać ze Strony internetowej w celu legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa lub innych czynów zabronionych. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy z korzystania przez Klienta z konta i/lub do zawieszenia i/lub unieważnienia i/lub zamknięcia konta i/lub wycofania lub skonfiskowania wszystkich środków na koncie Klienta, gdy Klient nie przestrzega lub nie spełnia wymagań i zasad walki z legalizacją brudnych pieniędzy (AML). W przypadku, gdy Spółka podejrzewa, że konto Klienta jest używane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności nielegalnej lub dokonywania czynów zabronionych, Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji dotyczących Klienta upoważnionym organom, a także do zawieszenia i/lub zamknięcia konta Klienta i/lub wycofania środków z konta Klienta z wyżej wymienionych przyczyn.

6.7. Spółka ma prawo do zmiany wysokości stopy procentowej aktywów, stopy procentowej zwrotu, kwoty minimalnej i maksymalnej wartości aktywa, możliwości regulacji stopy procentowej zwrotu, zakupu rodzaju aktywa, możliwych okresów wygaśnięcia dotyczących jednego, kilku lub wszystkich aktywów.

 6.8. Spółka ma prawo, według własnego uznania, ograniczyć maksymalną liczbę aktywów zakupionych przez Klienta w jedną minutę, godzinę lub dzień kalendarzowy.

7. Wykorzystanie funduszy bonusowych i podarunkowych oraz udział w turniejach i innych promocjach firmowych.

7.1 Środki z premii są przelewane przez Spółkę na konto inwestycyjne Klienta.

7.2 Kwota premii zależy od wysokości depozytu Klienta albo od warunków promocji, w której ramach Klientowi są przyznawane dodatkowe środki.

7.3 Klient może otrzymać nagrodowe środki z premii w ramach jednej promocji tylko jeden raz, jeśli nie uzgodniono inaczej w warunkach promocji.

7.4 Środki z premii naliczone na koncie Klienta nie stanowią zobowiązania finansowego Spółki wobec Klienta.

7.5 Środki na koncie inwestycyjnym Klienta są dostępne do wypłaty tylko pod warunkiem osiągnięcia przez klienta wymaganego limitu obrotu na koncie inwestycyjnym.

7.6 Kwota wymaganego obrotu jest równa kwocie premii, pomnożonej przez czynnik dźwigni. Czynnik dźwigni premii ustala się dla każdej promocji indywidualnie. Jeśli wysokość dźwigni premii nie jest określona w warunkach promocji, należy uznać ją za równą 35 (dla premii, których wysokość wynosi 50% i więcej ogółu depozytu inwestycyjnego Klienta, dźwignia wynosi 40).

7.7 Oferty premii mogą być objęte ograniczeniami dotyczącymi kwoty wypłaty. Maksymalna kwota wypłaty z upominkowych premii bezdepozytowych, które są wysyłane na adres e-mail, wynosi 50 USD/EUR.

7.8 Oferty premii mogą być ograniczone ze względu na termin ważności. Upominkowe premie bezdepozytowe należy odpracować w ciągu 5 dni od chwili aktywacji premii. Jeżeli w ciągu 5 dni od chwili aktywacji premii nie zostanie osiągnięty wymagany obrót albo nie zostanie dokonany depozyt, premia zostanie wyzerowana.

7.9 Transakcje z wynikiem „bez dochodu” (w przypadku, gdy cena wykonania aktywów jest równa cenie wygaśnięcia) nie są wliczane podczas obliczania obowiązkowego obrotu inwestycyjnego Klienta.

7.10 Rezygnacja z premii lub jej anulowanie są możliwe tylko pod warunkiem braku jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych na koncie od chwili przyznania środków z premii.

7.11 Po upływie terminu obowiązywania promocji naliczona w jej ramach premia może być potrącona z salda konta Klienta.

7.12 Premia zostanie wyzerowana, jeśli saldo konta inwestycyjnego Klienta będzie niższe od minimalnej kwoty transakcji. 

7.13. Klient ma prawo uczestniczyć w każdej promocji lub turnieju prowadzonym przez Firmę, które są dla niego dostępne. Klient musi samodzielnie zapoznać się z warunkami promocji lub turnieju na stronie internetowej Firmy.

7.14. Środki pieniężne otrzymane przez Klienta od Firmy jako nagrody za udział w turnieju są przekazywane na jego konto rzeczywiste, o ile warunki turnieju nie stanowią inaczej.

7.15. W przypadkach, gdy zespół bezpieczeństwa firmy podejrzewa Klienta o nieuczciwe działania wykonane w celu wygrania turnieju lub promocji w okresie uczestnictwa w turnieju lub promocji, Firma ma prawo do przejrzenia lub unieważnienia wyników uczestnictwa Klienta w tym turnieju lub promocji.


8. Odpowiedzialność Klienta i Spółki

8.1. Akceptując niniejszą Umowę, Klient oświadcza, że ponosi osobistą odpowiedzialność za stan salda swojego konta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zaniechania lub działania Klienta w trakcie korzystania przez niego z jej serwisów.

8.2. Spółka ma prawo do zmiany postanowień niniejszej Umowy w dowolnym momencie, według własnego uznania. W przypadku wprowadzenia przez Spółkę zmian w Umowie zmiany takie wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Umowy na Stronie internetowej https://binomo.com/pl/agreement, chyba że inny termin wejścia w życie zmian został określony dodatkowo podczas takiej publikacji. Informowanie Klienta przez Firmę o wprowadzeniu zmian do niniejszej Umowy odbywa się przez umieszczenie tekstu Umowy po nadaniu mu nowego brzmienia na Stronie nternetowej: https://binomo.com/pl/agreement.

8.3. Prawa i obowiązki Klienta i Spółki, określone w niniejszej Umowie, uznaje się za akt o przedłużonym działaniu i będą one obowiązywać aż do chwili otrzymania przez Spółkę od Klienta powiadomienia o zamknięciu przez niego konta lub odstąpienia od przestrzegania warunków niniejszej Umowy.

8.4. Klient jest w pełni świadomy, że wszelkie informacje i wskazówki otrzymane przez niego za pośrednictwem Strony internetowej Spółki, od przedstawicieli Spółki bądź od osób trzecich nie będą stanowić bezpośredniej oferty dokonania operacji inwestycyjnej czy transakcji finansowej.

8.5. Spółka nie ponosi prawnej i/lub finansowej odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań, jeżeli było to związane z jakością transmisji danych za pośrednictwem kanałów komunikacji internetowej.

8.6. Klient w pełni zdaje sobie sprawę, że czynności wykonywane przez Klienta i/lub osoby trzecie z jego udziałem, będące w stanie zdestabilizować pracę Spółki, jej wyposażenia, służb, sprzętu, oprogramowania i wyposażenia aparatowego, skutkują bezpośrednią odmową obsługi przez Spółkę bieżącego konta Klienta wraz z unieważnieniem wszystkich jego transakcji. Również w przyszłości Spółka może odmówić ponownej rejestracji Klienta i obsługi jego nowego konta.

8.7. Dokonując akceptacji Umowy, Klient zapewnia, że:
– posiada zdolność do czynności prawnych i jest pełnoletni,
– zapoznał się treścią niniejszej Umowy i akceptuje jej warunki.

8.8. Podczas wypłaty przez Klienta środków Spółka ma prawo poprosić o potwierdzenie danych osobowych konta. Przy tym Spółka ma prawo zażądać od Klienta poświadczonych notarialnie kopii dokumentów potwierdzających jego tożsamość, miejsce zamieszkania i miejsce zameldowania.

8.9. Klient ze swojej strony zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich niezbędnych do takiego potwierdzenia dokumentów oraz podejmowania innych niezbędnych czynności (według uznania Spółki), mających na celu wykonanie przepisów prawa międzynarodowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

8.10. Spółka ma prawo unieważnić wszystkie dodatkowe rejestracje w przypadku zastępczej/ponownej rejestracji Klienta z wykorzystaniem różnych adresów e-mail.

9. Ryzyko klienta

9.1. Klient w pełni zdaje sobie sprawę, że ryzyko finansowe przy wykonywaniu przez niego czynności z wykorzystaniem serwisów Strony internetowej może być znaczące. Przed dokonaniem transakcji z wykorzystaniem serwisów Strony Internetowej Klient powinien przeprowadzić analizę swoich możliwości finansowych.

9.2. Klient w pełni zdaje sobie sprawę i zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej w przypadku poniesienia przez niego strat na skutek realizacji operacji z wykorzystaniem serwisów Strony internetowej w związku ze skutkami ograniczeń ze strony państwa, przepisami rynkowymi i/lub walutowymi, zawieszeniem transakcji giełdowych i innymi przypadkami działania siły wyższej, które są poza kontrolą Spółki.

9.3. Klient osobistą odpowiedzialność w przypadku utraty danych do dostępu do swojego konta (nazwy logowania, hasła). Klient zobowiązany jest zabiegać wszelkiej możliwości dostępu do własnego konta przez osoby trzecie. Ryzyko i straty Klienta, które są związane z procesem odzyskiwania dostępu do konta, nie prowadzą do powstania u Spółki dodatkowych zobowiązań, z wyjątkiem przekazania nowych danych umożliwiających Klientowi dostęp do konta, po stosownym zweryfikowaniu jego tożsamości właściciela danego konta.

10. Kwestie zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami tej Umowy

10.1. W celu zapewnienia komunikacji z Klientem Spółka stosuje następujące środki:
- telefon 8 800 555-71-85;
- skrzynka poczty elektronicznej support@binomo.com;
skrzynka poczty elektronicznej

11. Rozpatrywanie zgłoszeń, sporów i roszczeń

11.1. Strony Umowy dążą do polubownego rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów w drodze korespondencji pisemnej i negocjacji.

11.2. Zgłoszenia ze strony Klienta są uważane za oficjalne, jeśli zostały przesłane na adres Spółki, na adres e-mail support@binomo.com. Zgłoszenia nie zostaną uznane za oficjalne, jeżeli zostały sporządzone i przesłane z wykorzystaniem programów komunikacji internetowej (takich jak Skype) lub innego podobnego oprogramowania.

11.3. Aby zgłoszenie Klienta zostało przyjęte do rozpatrzenia, wniosek musi zawierać następujące informacje:
− numer konta,
− nazwisko i imię,
− adres е-mail (adres poczty elektronicznej),
− czas i data wystąpienia/wykrycia spornej sytuacji,
− szczegółowy opis roszczenia Klienta.

11.4. Spółka może odmówić rozpatrzenia zgłoszenia Klienta, jeśli nie spełnia ono warunków wymienionych w pkt 11.2 i 11.3, a także:
− jeśli otrzymana przez Spółkę reklamacja będzie zawierać wulgarne wyzwiska i/lub obelgi skierowane pod adresem Spółki (w tym jej pracowników),
− jeżeli otrzymana reklamacja będzie zawierać groźby pod adresem Spółki (w tym jej pracowników),
− jeśli Klient we wniosku zawarł groźby oczerniania biznesowego wizerunku Spółki przy użyciu jakiegokolwiek możliwego sposobu bądź metody.

11.5. Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć zgłoszenie w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych (po dostarczeniu przez Klienta wystarczających i niezbędnych danych, które są związane z określonym wnioskiem/roszczeniem i mogą być niezbędne do rozwiązania danej kwestii).

11.6. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów dotyczących transakcji Klienta i/lub jego konta rozpoznanie protokołów transakcji Klienta odbywa się na podstawie własnych danych Spółki.

11.7. Jeśli Klient narusza którekolwiek z postanowień Umowy, Spółka ma podstawy do odmowy dalszego świadczenia usług na rzecz Klienta.

11.8 W przypadku, gdy Klient i Spółka nie rozstrzygnęli sporu w terminie jednego (1) miesiąca od daty jego wystąpienia, Klient ma prawo wystąpić do Sądu w ciągu 15 (piętnastu) dni o rozstrzygnięcie sporu (https://financialcommission.org/) lub uprawniony sąd zgodnie z ustawodawstwem Republiki Seszeli.

12. Podatki

12.1. Spółka nie jest płatnikiem i nie udostępnia danych o transakcjach swoich Klientów osobom trzecim. Taka informacja może być udzielona tylko w przypadku oficjalnego żądania od właściwych organów państwowych.

13. Wypowiedzenie niniejszej Umowy

13.1. Wskazana Umowa nabiera mocy prawnej z chwilą rejestracji Klienta na stronie internetowej binomo.com.

13.2. Niniejsza Umowa wygasa w przypadku spełnienia wszystkich następujących warunków:
− w przypadku wyrażenia chęci wypowiedzenia Umowy przez jedną lub obie strony,
− po całkowitym wykonaniu przez Spółkę zobowiązań finansowych wobec Klienta.
W przypadku naruszenia przez Klienta warunków niniejszej Umowy Spółka ma prawo rozwiązać Umowę w trybie jednostronnym, bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

13.3. Spółce przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie jednostronnym bez podania przyczyn. Jednocześnie Spółka zobowiązuje się do wykonania zobowiązań finansowych wobec Klienta, istniejących w chwili rozwiązania Umowy.

13.4. W przypadku gdy Spółka zadecyduje o zaprzestaniu prowadzenia własnej działalności, która jest regulowana postanowieniami niniejszej Umowy:
− Spółka jest zobowiązana do poinformowania Klienta o takiej decyzji na 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy przed zakończeniem prowadzenia działalności,
− Spółka jest zobowiązana w całości wypłacić Klientowi środki pieniężne znajdujące się na jego koncie w chwili zakończenia działalności Spółki.

13.5. Spółka wykonuje finansowe zobowiązania wobec klientów, w tym w przypadku odstąpienia od umowy Klienta.