ราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขาย (อังกฤษ. Ask) — ราคาที่ใช้ในการขายหลักทรัพย์ หมายความว่าราคาตลาดของอุปสงค์ การเสนอราคา ในตลาดทุกรายการมีราคาการซื้อและการขาย: ราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ความแตกต่างระหว่างราคาสองราคานี้เรียกว่า ช่วงราคา.