ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อ (อังกฤษ. Bid) — ราคาที่ใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ ราคาตลาดของอุปทาน