สินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์ — เป็นสินค้ากลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวกับทรัพยากรวัตถุดิบ (โลหะ พลังงาน) สินค้าโภคภัณฑ์จะมีการซื้อขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์นี้เป็นเป้าหมายในการซื้อขาย