โดจิ

โดจิ (อังกฤษ. doji) — แท่งเทียนญี่ปุ่นชนิดหนึ่งที่ไม่มีตัวตน: ราคาเปิดของแท่งเทียนเท่ากับราคาปิดแท่งเทียนนี้ แท่งเทียนชนิดนี้มีรูปแบบกางเขน และเป็นสถานะสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในช่วงเวลาหนึ่ง