จีดีพี

จีดีพี (ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ) — ราคาสินค้าและบริการ ที่ประเทศผลิตในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวแปรนี้ใช้เป็นเครื่องชี้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ