จุด

จุด (อังกฤษ. Pips) — หนึ่งจุด จุดเล็กที่สุดในกราฟการเสนอราคาซื้อขาย