ช่องราคา

ช่องราคา — เป็นขอบเขตการเคลื่อนไหวของการเสนอราคา ที่มีขอบเขตที่เป็นระดับการสนับสนุนและการต้านทาน ช่องราคาต่างกันตามทิศทาง: มีช่องราคาเทรน์ดและช่องราคาข้าง ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เราใช้ช่องราคาเพื่อกำหนดเส้นการสนับสนุนและการต้านทานของเทรน์ด