สัญญาสั้น

สัญญาสั้น (มาจาก อังกฤษ. Short) – สัญญาสั้นของทรานแซคชันที่เขาทำเกี่ยวกับการลดลงราคาหลักทรัพย์