สัญญาสั้น

สัญญาสั้น («short») — การขายหลักทรัพย์ทางการเงิน รวมสัญญาว่าราคาจะลดลงด้วย