ช่วงราคา

ช่วงราคา — ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและขาย