การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิค — เป็นวิธีการประเมินหลักทรัพย์ที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งใช้ประวัติการเครลื่อนไหวการเสนอราคา สำหรับการกำหนดจุดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดของการเสนอราคาในอนาคต