ATM

ATM (tiếng Anh: at-the-money) — tình huống khi giá tài sản vào lúc hết hạn tương ứng với giá của nó vào lúc ký kết giao dịch. Trong trường hợp này, công ty môi giới hoàn trả cho người giao dịch số tiền được đàu tư vào giao dịch này.