Bid

Bid (tiếng Anh) — giá mua của tài sản, tức là thị giá của cung cấp.