Dải (giải) Bollinger

Dải (giải) Bollinger (tiếng Anh: Bollinger bands) là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất đo mức biến động của công cụ đang được giao dịch so với những mức giá cục bộ. Chức năng của Bollinger bands là tính hai độ chênh lệch chuẩn của giá niêm yết so với một Trung bình động. Chỉ báo này được dùng nhiều nhất khi giao dịch trên thị trường có xu hướng rõ ràng, việc đó cho phép xác định chính xác giá niêm yết sẽ quay ngược lại vào thời điểm nào.