Nhà môi giới

Nhà môi giới — công ty trung gian thực hiện những giao dịch trên thị trường theo những lệnh của khách hàng mình. Công ty môi giới thu hoa hồng do cung cấp dịch vụ môi giới.