Vốn hoá

Vốn hóa (vốn hoá thị trường ) — giá trị tổng vốn của công ty theo thị giá của nó. Vốn hóa được tính bằng cách nhân giá của một cổ phiếu với tổng số cổ phiếu được phát hành của công ty.