Thanh toán bù trừ

Thanh toán bù trừ (từ tiếng Anh: Clearing) — hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt giữa các bên khác nhau (quốc gia, công ty) vì hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho nhau. Được thực hiện bằng cách thanh toán bù trừ lẫn nhau.