Hàng hóa

Hàng hóa — là danh mục hàng hóa gồm các nguyên liệu thô (kim loại, năng lượng). Hàng hóa là các tài sản được mua bán trên thị trường hàng hóa, và sự thay đổi giá trị của hàng hóa là đối tượng của các giao dịch.