Hợp nhất

Hợp nhất (Consolidation) — sự vận động của giá không có xu hướng rõ rệt trong đó giá trị tài sản được duy trì trong một phạm vi hẹp hòi. Vận động như vậy của giá niêm yết thường được gọi là "vận động đi ngang". Sự hợp nhất kết thúc khi giá phá vỡ một trong những mức của phạm vi đó.