Cặp tiền tệ

Cặp tiền tệ — giá trị tương ứng của một đồng tiền so với đồng tiền khác. Nói cách khác, có thể xác định giá trị tiền tệ của một quốc gia bằng cách so sánh nó với giá trị của một tiền tệ khác. Tên tất cả các cặp tiền tệ thường được viết dưới hình thức những tổ hợp quy định trước, ví dụ như: EUR/SGD, UAD/CHF, GBP/CHF, USD/JPY, v.v. Bất kỳ giao dịch nào trên thị trường Forex cũng bao gồm mua một đồng tiền và đồng thời bán một đồng tiền khác. Đây chính là cách thức hình thành giá niêm yết của cặp tiền tệ, làm cơ sở cho hoạt động giao dịch.