Giá hiện tại

Giá hiện tại — giá của một tài sản trong thời gian thực hiển thị trên biểu đồ giá niêm yết. Nhà môi giới nhận được giá hiện tại từ máy chủ liên ngân hàng. Các biểu đồ giá niêm yết được xây dựng trên cơ sở dữ liệu về sự thay đổi của giá cả.