Bàn giao dịch

Bàn giao dịch (tiếng Anh: Dealing Desk) — công ty quản lý tài chính xử lý các lệnh giao dịch của khách hàng mình bằng cách niêm yết lây lan đã được ghi chép của các công cụ. Bất kỳ Bàn Giao dịch nào là một Market Maker hành động với tư cách bên thứ hai trong tất cả các giao dịch ký kết bởi những người giao dịch.