Đạo hàm

Đạo hàm — tài sản phái sinh mà giá trị của nó phụ thuộc vào sự thay đổi của giá tài sản cơ sở. Khi giao dịch đạo hàm, không có việc thực sự bán tài sản về mặt vật chất — người giao dịch đặt cược vào việc giá tài sản sẽ tăng hoặc giảm tương lai. Đạo hàm thường được dùng để bảo hiểm rủi ro đối với những vị thế đã được mở, nhưng ngày nay việc giao dịch đạo hàm không liên quan đến những giao dịch trên thị trường chứng khoán hay thị trường hàng hóa cũng đã trở nên phổ biến .