Cổ tức

Cổ tức — một phần trong tổng số lợi nhuận của nhà phát hành (công ty đã phát hành cổ phiếu) được chia cho những người sở hữu cỏ phiếu - cổ đông của công ty. Cách thanh toán cổ phần và số tiền cổ tức chi trả được quy định tại cuộc họp cổ đông của công ty. Cổ tức có thể chi trả bằng cổ phiếu (stock dividend).