Thời gian hết hạn

Thời gian hết hạn (tiếng Anh: Time of Expiration) — thời gian hết hạn được xác định trước của một giao dịch trên thị trường phái sinh. Khi giao dịch, thời gian hết hạn là thời điểm xác định kết quả của một giao dịch mở.