Thị trường đi ngang

Thị trường đi ngang (tiếng Anh: Flat) — thị trường đang đi ngang được đặc trưng bởi sự thay đổi chậm chạp của giá không có xu hướng tăng hay giảm. Trong biệt ngữ của những người giao dịch là "Flat" hoặc "đi ngang".