Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản — phân tích thị trường của một tài sản có tính đến tất cả các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến sự chuyển động của giá. Phân tích cơ bản không tính đến chỉ tiêu kỹ thuật của giá. Loại phân tích này được dùng nhiều nhất trong giao dịch dựa trên tin tức.