Giao dịch tương lai (Futures)

Giao dịch tương lai (Futures) — một công cụ tài chính phái sinh liên quan đến việc mua bán một tài sản cụ thể trong tương lai ở một mức giá nhất định.