GDP

GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) — giá trị của tất cả các hàng hoá và dịch vụ sản xuất ở trong nước trong vòng một khoảng thời gian nhất định. GDP bao giờ cũng được dùng làm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế.