Hedging

Hedging (tiếng Anh: Bảo hiểm rủi ro) — phương pháp bảo hiểm giao dịch bằng cách bù đắp rủi ro với những vị thế giao dịch bổ sung có chiều hướng ngược lại. Nếu sau khi ký kết giao dịch, giá niêm yết chuyển động theo hướng mong muốn trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng Bạn vẫn sợ rằng chúng sẽ quay trở lại và đưa đến tổn thất, Bạn có thể áp dụng phương pháp Hedging. Tức là ký kết một giao dịch nữa theo hướng ngược lại, mà lợi nhuận từ giao dịch này có thể bù đắp tổn thất có thể có.