Lạm phát

Lạm phát — tỷ lệ thay đổi của chỉ số giá tiêu dùng, một trong những chỉ số chính của tiềm năng kinh tế của một nước. Ở những nước có nền kinh tế phát triển, mức lạm phát được quản lý bởi lãi suất tái đầu tư của Ngân hàng Trung ương. Nếu lạm phát tăng thì lãi suất được nâng cao. Khi mức lạm phát xuống, lãi suất cũng bị giảm.