Long

Long (từ tiếng Anh: dài) — vị thế dài được mở ra trong lúc mua một tài sản hay đặt cược vào gia tăng. Nói đúng ra, thuật ngữ này liên quan đến thị trường chứng khoán vì có ý kiến cho rằng giai đoạn tăng giá cổ phiếu của các công ty dài hơn giai đoạn giảm giá.