Vị thế dài / Vị thế mua

Vị thế dài / Vị thế mua — giao dịch mua tài sản dựa trên kỳ vọng giá của tài sản sẽ tăng.