Giao dịch dài hạn

Giao dịch dài hạn - một loại giao dịch có thời gian hết hạn dài.