Lot

Lot — số lượng vị thế của một nhà giao dịch khi chốt giao dịch mua hoặc bán tài sản (trong giao dịch, lot có nghĩa là đặt cược vào sự tăng giá hoặc giảm giá của tài sản).