Margin

Margin - Số tiền trong tài khoản của nhà giao dịch ở công ty môi giới được sử dụng với tư cách là tiền ký quỹ cho việc mở vị thế giao dịch. Tỷ lệ giữa margin và giá trị của một vị thế được gọi là đòn bẩy.