Money management

Money management — Quản lý tiền vốn. Theo nghĩa rộng từ này tương đương với Risk Management (quản lý rủi ro) và có nghĩa là quản lý tiền trên tài khoản của mình trong quá trình giao dịch.