Vị thế mở

Vị thế mở — một giao dịch đang tiến hành trên thị trường chưa hết thời hạn. Một vị thế mở là một lệnh giao dịch đã được xử lý và ghi nhớ bởi máy chủ của công ty môi giới.