Order

Order (tiếng Anh) — lệnh giao dịch. Thuật ngữ này được dùng với ý nghĩa là "giao dịch." Tuy nhiên, nếu "giao dịch" có nghĩa là một hành động đã hoàn thành, thì "order" có thể là bất kỳ lệnh giao dịch nào của người giao dịch.