Cặp

Cặp (cặp tài sản) — tài sản được tạo lập một cách tổng hợp bao gồm tương quan giữa giá của hai tài sản khác nhau. Về bản chất của nó, cặp tài sản giống với cặp tiền tệ.