Điểm

Điểm (Pips) — giá trị tối thiểu của giá tài sản được tính dựa từ chữ số cuối cùng sau dấu phẩy. Thuật ngữ này được dùng đối với các cập tiền tệ và các chỉ số. Đối với hàng hóa và cổ phiếu, người ta dùng "xu" biểu hiện giá hàng hóa chứ không phải là "điểm".