Pips

Pips (tiếng Anh) — một điểm, giá trị thấp nhất trên biểu đồ giá.