Kênh giá

Kênh giá — khu vực chuyển động của giá niêm yết được giới hạn bởi đường hỗ trợ và đường kháng cự. Các kênh giá có thể được phân loại tùy theo chiều hướng của chúng: các kênh có xu hướng và các kênh đi ngang. Trong việc phân tích kỹ thuật kênh giá được dùng để xác định đường hỗ trợ và đường kháng cự của xu hướng.