Giá niêm yết

Giá niêm yết - trị số của giá tài sản vào một thời điểm nhất định. Trên thị trường tài chính, giá niêm yết có nghĩa là giá áp dụng để chốt giao dịch mua hoặc bán (về phương diện giao dịch, đó là giá áp dụng để chốt giao dịch dựa trên kỳ vọng giá tài sản sẽ tăng hoặc giảm). Trên thị trường chứng khoán, giá niêm yết có nghĩa là giá bán cổ phiếu cuối cùng của công ty.