Rủi ro

Rủi ro — nguy cơ chịu tổn thất tài chính trong trường hợp người giao dịch thông qua quyết định không đúng. Nói cách khác, đó là một phần tiền mà người giao dịch có thể thua lỗ trong trường hợp giao dịch không thành công.