Cổ phiếu

Cổ phiếu: là đơn vị nhỏ nhất thể hiện vốn của một công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phiếu được quyền nhận cổ tức, tức là một phần lợi nhuận của công ty. Người sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết về hoạt động quản lý công ty và nhận cổ tức khi lợi nhuận được chia cho các cổ đông. Những người sở hữu cổ phiếu ưu đãi không tham gia vào việc quản lý công ty, tuy nhiên, họ được nhận cổ tức, bất kể tình trạng tài chính của công ty như thế nào. Cổ phiếu của công ty được mua bán trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu nằm trong danh mục đầu tư như là tài sản bảo đảm thu nhập ổn định. Giá cổ phiếu có thể thay đổi do những thay đổi về tình hình tài chính của công ty phát hành cổ phiếu và/hoặc tâm lý của thị trường, từ đó mở đường cho hoạt động đầu cơ cổ phiếu. Cổ phiếu có độ sinh lợi tương đối cao hơn so với những tài sản khác. Trên sàn giao dịch Binomo, nhà giao dịch không trực tiếp mua cổ phiếu mà thực hiện giao dịch dựa trên chuyển biến tăng/giảm về giá cổ phiếu.