Short

Short (tiếng Anh) – vị thế ngắn. Giao dịch được ký kết kỳ vọng vào sự giảm giá tài sản.