Vị thế ngắn / Vị thế bán

Vị thế ngắn / Vị thế bán ("Short") — việc bán một tài sản tài chính, kể cả việc đặt cược vào sự giảm giá của nó.